HOME

שם היזם: נאות מזרחי בע"מ

בניין הכולל 33 דירות בתב"ע ח/370 (4) חולון. משרדנו והיזם התבקשו לסייע לאחר שעסקה עם יזם קודם נקלעה לקשיים. משרדנו והיזם התגייסו במרץ וסינכרנו כל הדרוש בין כל הגורמים הרלוונטים- בעלי קרקע, ב"כ והמוסד הפיננסי המלווה והפרויקט יצא לפועל.

עו"ד מלווים: עו"ד טל קנת ועו"ד בטי רוזנבלום.

מוסד פיננסי מלווה: "הראל" חברה ביטוח בע"מ.