"Z Home" חולון

שם היזם: חברת זלמן זכריה נכסים והשקעות בע"מ.

בניין מגורים יוקרתי הכולל 50 דירות, שבוצע במסגרת התקשרויות בעסקאות קומבינציה ובניה עם בעלי הקרקע.

עו"ד מלווים: עו"ד טל קנת ועו"ד מירה ז'ק.

מוסד פיננסי מלווה: בנק מזרחי טפחות בע"מ

הקודם
הבא