THREEANGEL

שם היזם: נאות מזרחי בע"מ

פרויקט מגורים הכולל 39 דירות במתחם ח/370 (4) בחולון, שתוכנן ונבנה לאחר יזום עסקה מורכבת ומשולבת שכללה התקשרות בעסקאות בניה עם בעלי קרקע באמצעות ניהול תביעת פירוק שיתוף ורכישת חלקים המהווים את יתרת הזכויות מכונס הנכסים במסגרת תביעת פירוק שיתוף.

משרדנו קשר עבור היזם באופן ייחודי עסקת קומבינציה עם האפוטרופוס הכללי על יחידות קרקע לדירות שיש לו במגרש, לאור האמון הרב שהאפוטרופוס הכללי רוכש ליזם ולעוה"ד.

עו"ד מלווים: עו"ד טל קנת ועו"ד בטי רוזנבלום.

 מוסד פיננסי מלווה: הראל חברה לביטוח בע"מ.